نمایشگر یک مطلب

ماموریت و چشم انداز

دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان خمین به عنوان یک دانشکده دولتی ممتاز، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی-تخصصی اساتید، متخصصین، پژوهشگران، کارکنان، دانشجویان، مراکز تخصصی و فوق تخصصی ارائه خدمات سلامت، تنوع رشته‌ها و مقاطع تحصیلی، فناوری‌های نوین و همچنین زمینه‌های مشارکت خیرین و استعداد گردشگری سلامت، خود را در دستیابی به اهداف ذیل متعهد می‌داند:

بهبود شاخص‌های سلامت

ارتقاء فرهنگ پیشگیری از بروز بیماری‌ها و خطرات زیست محیطی

ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه

توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی، پژوهشی و سلامت

دسترسی عادلانه به خدمات سلامت

ایجاد فضای خلاق و نوآور در زمینه‌های آموزش، پژوهش و خدمات سلامت

ایجاد فضای رقابتی و تنظیم بازار خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش دولتی و غیر دولتی

استقرار و بهبود فرآیند های مدیریت دانش

توسعه هدفمند برنامه های آموزش علوم پزشکی مبتنی بر آموزش پاسخگو

مشارکت خیرین در توسعه آموزش، پژوهش و خدمات سلامت

تبدیل شدن به دانشگاه علوم پزشکی