ارتباطات مردمی

الف) ارتباطات برون سازمانی

1-شناسایی و برقراری ارتباط و تعامل با NGO های فعال و مرتبط

2-حضور فعال در مناسبتهای عمومی و مناسبتهای مربوط به دستگاه های همکار(روز معلم،کارگر،محیط زیست و ...)

3-تقویت ارتباط با خیرین سلامت از طریق ارتباطات رودرو  و همایش ها

4-توزیع نشریات و فیلم های آموزشی،اطلاع رسانی و تبلیغاتی در بین آحاد مختلف جامعه

5-تقویت زیر ساختهای فرهنگ عمومی در بخش سلامت و بهداشت و درمان از طریق جلب مشارکت عمومی شامل:مسابقه نقاشی،خاطره،داستان نویسی،عکاسی،نماهنگ،کلیپ،برنامه های ورزش همگانی و ...

6-برگزاری تورهای بازدید سلامت در سطح استان از مراکز بهداشتی درمانی و ... به منظور انعکاس خدمات،عملکرد و توانمندی ها

7-توزیع پوسترها و تراکت های تبلیغاتی،اطلاع رسانی،آموزشی

8-توزیع بروشور

9-ارسال کارت پستال و کارت دعوت در مناسبت های مختلف

ب) افکارسنجی و نظرسنجی

1) نظرسنجی مردمی و کارکنان

انجام نظر سنجی عمومی از بین دریافت کنندگان خدمات و نیز پرسنل و تجزیه و تحلیل آن و انعکاس به مسئولین دانشگاه

تهیه،جمع آوری و تجزیه و تحلیل فرم های نظرسنجی ارباب رجوع

2) رضایت سنجی

-انجام پروژه های مستمر سالیانه در غالب رضایت سنجی کارکنان در محل خدمت خود و تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه آمار در پایان هر سال و ارائه نمودار مقایسه ای

-انجام پروژه های مستمر سالیانه در  غالب نیازسنجی ارباب رجوع در محل دریافت خدمات و تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه آمار در پایان هر سال و ارائه نمودار مقایسه ای

ج) تلفن گویا

-چک کردن روزانه سیستم تلفن گویا و دریافت نظرات و پیشنهادات و ... و دریافت جواب از مسئولین ذیربط و ارسال پاسخ برای تماس گیرنده