نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر مجتبی دیده دار

دکتر مجتبی دیده دار

دکتر مجتبی دیده دار سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین
دکتر مجتبی دیده دار

 نام و نام خانوادگی : دکتر مجتبی دیده دار 

رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی     

عنوان پست سازمانی: عضو هیات علمی 

سوابق تحصیلی:

کارشناس علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی

دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی 

مسئولیت اجرایی:

مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اراک

معاون آموزشی ، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی خمین

مسئول فنی آزمایشگاه کلینیک تخصصی امام رضا (ع)

مسئول کمیت تحقیقات دانشکده پیراپزشکی